Intervisie

Intervisie is een gestructureerde vorm van overleg door een groep professionals met als doel het op peil houden of verbeteren van het eigen beroepsmatige functioneren. Intervisie is leren, van jezelf, van situaties, van elkaars kwaliteiten.

Door het met elkaar bespreken verbreedt je visie zich, er komen nieuwe inzichten en nieuwe openingen, zodat je weer verder kunt. Wat eerst onhaalbaar leek komt binnen je bereik. Waar je dacht geen keuze te hebben, ‘ik kan niet anders’, blijken er alternatieven voor handen. Intervisie levert het meeste op wanneer je bereid bent open en kritisch je eigen professionele functioneren onder de loep te nemen. Uiteraard dient daarbij sprake te zijn van onderling respect. Respect voor andermans moeilijkheden, zienswijze, maar ook respect voor wie iemand is en hoe hij/zij werkt.

Wat levert intervisie op
Praten over (werk)problemen/dilemma’s kan helpen om concrete oplossingen te vinden. Bijvoorbeeld het signaleren van een blinde vlek met behulp van de groep kan tot praktische oplossingen leiden die direct bruikbaar zijn.

Het gestructureerd praten over een bepaald (werk)probleem in de groep stelt de deelnemers in staat keuzes te maken en de problemen en oplossingen vanuit verschillende richtingen te benaderen.

Wanneer een groep wat langer samenwerkt, ontstaat op een gegeven moment een meer reflectieve manier van werken met elkaar. De concrete oplossingen komen dan minder aan de orde, maar het gaat meer om terugkijken, bespiegelen, gezamenlijk zoeken naar betekenissen, vergroten van inzicht en aanzetten tot gedragsveranderingen op het niveau van attituden, normen en waarden.

Dus ook op individueel niveau wordt gewerkt aan het vergroten van de eigen deskundigheid en professionaliteit. Zij werken zo aan het optimaliseren van de kwaliteit van het persoonlijk functioneren.

Daarnaast kent de intervisie nog een aantal afgeleide doelen en/of opbrengsten zoals:

  • onderlinge uitwisseling en steun
  • gemotiveerder werken
  • vergroten van de eigen vaardigheden
  • zien van oplossingsalternatieven en het maken van keuzes
  • leren zelfsturend te werken
  • leren luisteren, accepteren, invoelen van de ander(en)
  • leren werken met nieuwe methoden.

De rol van de begeleider
In de begeleiding zijn de houding en werkwijze van de intervisor belangrijk. De begeleiding moet voldoen aan de volgende kenmerken: ten eerste moet de focus liggen op de zelfwerkzaamheid van de leden van de groep en ten tweede moet de intervisor zich terughoudend opstellen. In wezen werkt de intervisor er naar toe om zichzelf overbodig te maken. Bij intervisie leert de groep van elkaar en aan elkaar.

Als coach-trainer heb ik ruime ervaring in het geven van intervisiebegeleiding en bied ik ondersteuning, bewaak ik het proces en ga ik uit van het zelf oplossend vermogen van de groep. Dichtbij wanneer nodig en op afstand wanneer gewenst.

 

Waarom binnen je comfortzone blijven als daarbuiten veel meer te beleven valt. – Loesje